Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne Brzeg „Ratownicy Brzeg”, jest stowarzyszeniem, które jako nadrzędne zadanie statutowe, stawia sobie ratowanie zdrowia i życia ludzi, którzy ulegli wypadkowi oraz ochrony środowiska naturalnego.

Dbanie o bezpieczeństwo rozumiemy przede wszystkim jako podejmowanie szeregu inicjatyw i projektów mających na celu uczulić ich beneficjentów na zdrowe formy aktywności fizycznej jak również zagrożenia i niebezpieczeństwa z nią związane. Inicjujemy wiele przedsięwzięć mających znaczący wpływ na społeczność lokalną, m.in. poprzez prowadzenie działań o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym i edukacyjnym na rzecz dzieci, młodzieży jak i również osób dorosłych. Swoją działalność skupiamy głównie wokół propagowania właściwych zachowań nad wodami, upowszechnieniania wiedzy na temat spożywania alkoholu i narkotyków, zdrowego stylu życia, zasad prawidłowego żywienia, ochrony środowiska naturalnego czy szkoleniach w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Podejmujemy inicjatywy na rzecz bezpiecznego wypoczynku nad wodą mieszkańców naszego powiatu. Nasi ratownicy, instruktorzy i wykładowcy prowadzą szkolenia motorowodne, nurkowe, kursy ratownicze, kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Prowadzimy również zajęcia z osobami niepełnosprawnymi, w tym zajęcia sportowe i rehabilitacyjne.